CXXXV

#135 / LEICA M6 / NIKON F3 / ANALOGFOTOGRAPHIE